آب انبار نو

تور طبیعت گردی آب انبارهای ساری

تور طبیعت گردی آب انبارهای ساری

تور طبیعت آب انبارهای ساری

تور آب انبارهای ساری

آب انبارهای ساری

تور طبیعت گردی یک روزه

تور طبیعت تور طبیعت گردی آب انبارهای ساری

ساری در آخرین دوره دارای ۵ آب انبار معروف بوده که هم اکنون بنای ۳ آب انبار آن موجود است.
آب انبار میرزا مهدی

این بنا در مرکز شهر ساری واقع شده و مربوط به دوران افشاریه یا زندی ه می‌باشد، منبع اصلی به وسیله پلکانی به پای شیر و انبار آب دسترسی دارد. پلان آن گرد و با گنبد هلالی است که همه آن با آجر و ملاط ساخته شده و در بخش دوگانی گنبد دریچه‌هایی برای فراهم آوردن روشنائی درون آب انبار تعبیه گردیده‌است.
آب انبار نو تور طبیعت گردی یک روزه

این آب انبار نیز در مرکز شهر ساری و در بافت قدیمی مابین خیابانهای قارن و ۱۸ دی کنونی قرار دارد و به لحاظ نوع کاربری همچون آب انبار میرزا مهدی است. بلندای آن از کف آب انبار تا سقف آن ۴۰/۲۱ متر است

آب‌ انبار میرزا مهدی

این بنا در مرکز شهر ساری واقع شده و مربوط به دوران افشاریه یا زندیه است. منبع اصلی به وسیله پلکانی به پای شیر و انبار آب دس ترسی دارد. پلان آن مدور و با گنبد هلالی است که همه آن با آجر و ملاط ساخته شده و در قسمت دوگانی گنبد دریچه‌هایی برای تامیت روشنائی داخل آب انبار  تعبیه شد.

آب انبار نو

این آب انبار نیز در مرکز شهر ساری و در محله ی آب انبار نو در مجاورت خیابان ۱۸دی قرار دارد و به لحاظ نوع کار‌بری شبیه آب انبار میرزا مهدی است.