تاریخچه تور شهرستان ساري

تور شهرستان ساري

تور شهرستان ساري

نرخ تور تور شهرستان ساري

تور یک روزه تور شهرستان ساري

تور طبیعت گردی تور شهرستان ساري

تاریخچه تور شهرستان ساري

تور طبیعت تور شهرستان ساري

شهرستان ساري

بافت شهري ساري مرکز استان مازندران رابه طوس بن نوذر نسبت مي دهند که در قرن اول هجري به دست فرخان بن دابويه از ملوک گاوباره تجديد بنا شده است. مسجد بزرگ ساري اولين بنايي بود که مسلمين توسط ابوالخطيب، نخستين حاکم عباسي طبرستان، در سنه‎ْ ۱۴۰ هجري قمري احداث کردند و سپس در همان مسجد جامع شهررا نيز بنا کردند. بناي اين مسجد در زمان هارون الرشيد به وسيله يحيي بن يحيي شروع و توسط مازيار بن قارون تمام شد. ساري بعد از اسپهبدان نيز تقريباُ تا به امروز مرکز مازندارن بوده است و فرمانروايان طاهري، زيدي و آل باوند تا سال ۶۳۵ هجري در آنجا حکومت کرده اند. اين شهر در سال ۲۹۸ هجري توسط اقوامي که از درياي خزر و سواحل آن هجوم آورده بودند به آتش کشيده شدو در اوايل قرن چهارم در اثر سيل صدمات بسيار ديد و خراب شد. تور طبیعت گردی

ساري در زمان سلطان محمد خوارزمشاه و نيز بعد از آن، در حمله مغول آسيب ديد و درزمان مستوفي، شهر تقريبا ويرانه بود. در زمان شاه عباس اول بناهاي مهمي در ساري ساختند. هنگامي که زنديه طبرستان را فتح کردند مرکز طيرستان، از ساري به بارفروش (بابل کنوني) منتقل شد. در دوره آغامحمدخان قاجار (۱۲۰۰ – ۱۲۱۱ هـ.ق) مرکز مازندران مجددا از بارفروش به ساري منتقل گرديد. زلزله سال ۱۲۲۰ هـ‌. ق باعث تلفات جاني زيادي شد و شهر بيش از پيش روبه ويراني نهاد. در دوران اخير با عبور راه آهن از کنار شهر و احداث خيابانها و ساختمانهاي دولتي بار ديگر ساري رو به آباداني نهاد و امروزه يکي از شهرهاي زيباي استان مازندران و شمال کشور است.

مراکز ديدني و تاريخي شهر سازی

مجموعه فرح‌آباد
برج رسکت
برج سلطان‌زين العابدين
پارک‌ميرزا کوچک‌خان
پناهگاه حيات وحش دشت ناز
امامزاده عباس
بناي امامزاده يحيي
خانه رمدانی

ورودی ها