تور طبیعت رودهای رامسر

تور طبیعت گردی رودهای رامسر

تور طبیعت گردی رودهای رامسر

تور طبیعت رودهای رامسر

تور رودهای رامسر

تور طبیعت گردی

رودهای رامسر:

اکثر رودهای رامسر فصلی بوده و در فصول پر باران، دچار طغیان شده و تبدیل به رودی سرکش می‌شوند.

رودهای رامسر پس از گذشتن مسافت کمی به دریای خزر وارد می‌شوند که عبارتند از:

تور طبیعت تور طبیعت گردی رودهای رامسر

 • صفا رود که بسیار سرکش و وحشی است در هر دسته چند شاخه شده که شامل: رودخانه زکی محله، رودخانه لاکش محله، رودخانه فتوک محله، رودخانه رضی محله، رودخانه نارنج بن
 • ترک رود
 • نسارود
 • چالکرود
 • سرخانی رود
 • چالدره رود
 • پلنگ رود
 • نمک آبرود
 • رمک رود
 • شوراب سررود
 • برشی رود
 • میان حاله رود

تور طبیعت تور طبیعت گردی رودهای رامسر

تور طبیعت گردی

ورودی ها