تور یک روزه قله سیالان

تور طبیعت گردی قله سیالان تنکابن

تور طبیعت گردی قله سیالان تنکابن

تور طبیعت گردی قله سیالان

تور قله سیالان

تور یک روزه قله سیالان

تور طبیعت تور طبیعت گردی قله سیالان تنکابن

قله سیالان : سیالان مرتفع ترین قله تنکابن است که در مسیر صعود دارای مناظری بکر و کم نظیر می باشد . مسیر تنکابن از میان جلگه های سرسبز و کوههای پوشیده از گیاهان سرسبز می گذرد . این قله ۴۶۰۰ متر ارتفاع دارد و با شکوهی وصف ناپذیر از دو هزار خودنمایی می کند .